Rajzpályázat

 

Általános iskolás alsó- és felső tagozatos gyermekeknek hirdet rajzpályázatot „Körkörös városi kalandozás” címen a KörkörösGazdaság.hu (http://korkorosgazdasag.hu/) szerkesztősége a Veolia Energia Magyarország Zrt. támogatásával. A pályázat összesen 8 nyertese a játékos tanulást és a környezettudatos gondolkodást segítő társas- és készségfejlesztő játékokban részesül. Pályázni kettő korcsoportban, 2019. május 15-ig lehet.

 

A pályázat témája:

Gondolkodtál már azon, hogy milyen egy környezettudatos város? Hallottál már a zöld energiáról és a fenntarthatóságról? Na és azt tudod, hogy mi az a távfűtés, vagy hogy hogyan jut el hozzátok a melegvíz?

Most itt a lehetőség, hogy lerajzold, hogyan képzeled el azt a környezetbarát várost, ahol élsz, vagy ahol élni szeretnél. Engedd szabadjára a fantáziád és mutasd meg minél színesebben, ötletesebben a festményeden vagy rajzodon, hogy mitől fenntartható egy település. Lerajzolhatod például:

 • városod energiaellátását, fűtését, vagy melegvízellátását;
 • azokat az eszközöket, amelyekkel egy városban alternatív, zöld energiát állítanak elő;
 • milyen tevékenységet folytatnak egy környezettudatos közösség tagjai;
 • melyek a kedvenc helyeid a településeden, vagy a jövő környezetbarát városában;
 • vagy hogy ezek alapján, hogy nézne ki álmaid háza, városa.

 

Pályázati korosztályok

 • 1-4. osztályos általános iskolások
 • 5-8. osztályos általános iskolások

 

Formai követelmények

A pályázatra A/4-es vagy A/3-as méretű, tetszőleges technikával (pl. vízfesték, tempera, zsírkréta, filctoll, színes ceruza, kollázs) elkészített műveket várunk. Minden induló egy alkotással nevezhet.

 

Értékelés

A beérkezett pályaműveket a Körkösörgazdaság.hu szerkesztősége stábjának tagjaiból és a Veolia Energia Magyarország Zrt. munkatársaiból álló zsűrije értékeli. Az elbírálás szempontjait az ötletesség, a minél egyedibb perspektíva és ábrázolásmód adják. Épp ezért, merjetek nagyot álmodni és bátran használni fantáziátokat!

A zsűri két korcsoportban 3-3 nyertest – 1-3. helyezettek – díjaz, emellett korcsoportonként 5-5 pályaművet közönségszavazásra jelöl a Facebookon. A közönségszavazás a Körkörösgazdaság szakmai fórum Facebook-profilján lesz elérhető 2019. május 27. – június 2. között. A két korcsoportban a legtöbb like-ot gyűjtő pályamű készítője (összesen 2 pályázó) szintén díjazásban részesül.

 

Nyeremények

A pályázat két korcsoportjában 3-3, összesen 6 nyertes részesül díjazásban. Mindkét korcsoporton belül az első három helyezett értékes környezetvédelmi és tudományos készségfejlesztő társasjátékot kap.

A szakmai zsűri emellett korcsoportonként 5-5 művet Facebookos közönségszavazásra bocsájt. A közönségszavazáson az egyes korcsoportokban a legtöbb szavazatot szerző 1-1 pályamunkát (összesen kettőt) a zsűri szintén tárgynyereményekkel, környezetvédelmi és képességfejlesztő játékokkal jutalmazza.

A pályázattal kapcsolatos legfontosabb időpontok

 • A pályázat kiírásának időpontja: 2019. április 12.
 • A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. május 15.
 • A közönségszavazás ideje: 2019. május 27. – június 2.
 • Eredményhirdetés: 2019. június 7.

 

A pályázatok benyújtásának módja

Az elkészült rajzot és a hozzá tartozó jelentkezési adatlapot a következő címre kérjük postázni:

KörkörösGazdaság.hu Szerk.

2040 Budaörs, Szabadság út 301.

A pályázaton kizárólag postai úton beküldött, eredeti pályaműveket fogadunk el. Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a pályázat nevét: „Körkörös városi kalandozás”.

Fotózott, szkennelt, e-mailben küldött pályázattal nem lehet nevezni.

 

Egyéb feltételek és információk

 • A beérkezett pályamunkákat csak a hozzájuk mellékelt és kitöltött jelentkezési adatlappal együtt tudjuk elfogadni. A kinyomtatható jelentkezési adatlap IDE KATTINTVA tölthető le.
 • Az elkészült alkotás hátoldalára kérjük, írják rá az alkotás címét, a gyermek nevét, korosztályát, iskolájának nevét és osztályát, valamint a gondviselő nevét és telefonszámát is.
 • Pályázni csak eredeti alkotásokkal lehet.
 • Az eredményhirdetést követően a rajzokat nem áll módunkban visszaküldeni.
 • A pályázat kiírója a pályázat, illetve a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaműveket kiállítani, bemutatni (pl. internetes felületen, programfüzetben, katalógusban, PR-tevékenység során).
 • A pályázat kiírója jogosult a pályázati nyerteseket fotókon, illetve cikkekben, valamint egyéb audiovizuális anyagokban bemutatni.
 • Kérdés esetén kérjük, keresse szerkesztőségünket a kommunikacio@veolia.com vagy a tako@goodwillcom.hu e-mail címeken.

                                                        – – – –       – – – –       – – – –       – – – –    

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

„Körkörös városi kalandozás” – rajzpályázat

Tájékoztatjuk a „Körkörös városi kalandozás” rajzpályázaton résztvevőket, hogy személyes adataik az alábbiak szerint kerülnek kezelésre:

Az adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza, Veolia Energia Magyarország Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-041573, cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10782004-2-44) és a Goodwill Communications Tanácsadó Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út. 29. 2. emelet 8., cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-719982, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13125653-2-42) adatkezelőnek minősülnek, mivel a GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 26. cikke értelmében az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg.

 

Az adatkezelő elérhetősége:

 • Veolia Energia Magyarország Zrt. cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., központi telefonszám: (23) 806 100, e-mail: titkarsag@veolia.com, honlap: www.veolia.hu
 • Goodwill Communications Tanácsadó Kft. cím: 1061 Budapest, Andrássy út. 29. 2. emelet 8., telefonszám:06 70 400-86-66 email: kapcsolat@goodwillcom.hu honlap: www.goodwillcom.hu

 

Az adatkezelés célja: nyertesek kiértesítése, illetve a nyertes pályázat felhasználása a Veolia Energia Magyarország Zrt. és leányvállalatainak marketing céljaira, melyek a következők: környezettudatos gondolkodás erősítése, távfűtés népszerűsítése, Veolia imázsának erősítése és a körkörösgazdaság.hu népszerűsítése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja, az érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre: pályázó neve, településének neve, iskolájának neve és osztálya, a pályázó gondviselőjének neve, telefonszáma, email címe

Az adatok törlésének határideje: általánosan a pályázat benyújtásától számított 3 hónap, a nyertes pályázók neve és rajza esetében 2 év

Az adatok megismerésére jogosultak: Veolia Energia Magyarország Zrt. kommunikációs és marketing osztály és a Goodwill Communications Kft. munkatársai, akik a pályázat lebonyolításában részt vesznek. A nyertes pályázók rajza és neve sajtónyilvános

Adattovábbítás: az adatok 3. személy részére nem kerülnek átadásra, kivéve a nyertes pályázók rajza és neve, mely sajtónyilvános

Adatfeldolgozók: az a természetes, vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a pályázaton való részvétel elmaradása

Az érintettek jogai: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási – és tiltakozási jogával, kérheti az adatkezelés korlátozását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

 

Az érintetti jogok tartalma:

Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez.

Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak.

Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését.

Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását.

Kifogásolási jog:

 • joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai általunk történő feldolgozása ellen az Ön adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag
 • joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen

Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne Önre, illetve hasonlóan jelentős hatással járna.

Az adatkezelő az érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályok által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, továbbá az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Panasz a Veolia Energia Magyarország Zrt. adatvédelmi tisztviselőjénél

Amennyiben a Veolia Energia Magyarország Zrt. adatkezelésével problémája van, forduljon a Veolia Energia Magyarország Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelmi.felelos@veolia. com e-mail címen.

 

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu) Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az adatkezelőnek elküldeni.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu